18.YY KÜTAHYA TABAK

18.yy Kütahya Seramik Tabak ÇAP: 18 cm